Belijning voor wegen

Belijning voor wegen

18 december 2019 0 Door Bob

Wegen zijn voorzien van lijnen, strepen en vlakken, om de bestuurder van een voertuig van de juiste herkenbaarheid te voorzien. Het dient de weggebruiker herkenbaar te maken welk weggedrag wordt verwacht, bij welk soort belijning van de weg. Het gehele wegennetwerk valt hierbij onder te verdelen in een aantal categorieën, met elk zijn eigen karakter. Er wordt binnen deze indelingen onderscheid gemaakt op de verschillende verkeersfuncties. Dit van belang voor zowel de veiligheid in het verkeer, als de goede doorstroom. Buiten de bebouwde kom wordt onderscheid gemaakt in de volgende vormen van belijning: Stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Het is relevant dat deze belijning consequent wordt toegepast. 

Stroomwegen

Een weg met een stroomfunctie heeft als belangrijkste doel het verkeer te reguleren door een goede doorstroming van maximaal 100 kilometer per uur. Tenzij anders door borden wordt aangegeven. Dit zijn doorgaans wegen waarbij een grotere afstand wordt overbrugd, door het doorgaand verkeer, wordt. Hier vallen ook autowegen onder. Deze zijn enkel bestemd voor motorvoertuigen die harder kunnen rijden dan 50 kilometer per uur. Een stroomweg zonder gescheiden rijbanen is voorzien van een groene belijning in het midden. Deze groene belijning is 40 centimeter breed. Dit is voor de bewustwording van het gevaar bij inhalen. Op plekken waar naast de groene streep, ook onderbroken witte strepen aanwezig zijn, is inhalen wel toegestaan. Bij doorgetrokken, witte lijnen aan de zijkanten van de weg, is er geen kruisend verkeer te verwachten.

Gebiedsontsluitingswegen


Deze wegen worden vaker onderbroken dan de stroomwegen. Dit door bijvoorbeeld kruispunten, waar verschillende vervoersstromen elkaar kruisen. Dit zijn doorgaans kortere verbindingswegen tussen twee woongebieden, of wegen richting een stroomweg.
Hier geldt doorgaans een snelheid van 50, 70 of 80 kilometer per uur. De verkeersborden geven de exacte snelheid weer. Bij het ontbreken van een snelheidsbord geldt 80 kilometer per uur.

Lees tip:  Hoe koopt u uw eerste auto

As-strepen op de wegen


De as-strepen op de wegen geven aan welke gebruikers zijn toegestaan op de weg. Wanneer er doorgetrokken as-strepen op de weg aanwezig zijn betekent dit dat bijvoorbeeld fietsers, landbouwvoertuigen en voetgangers de weg niet mogen gebruiken. Als de as-strepen daarentegen onderbroken zijn, mogen deze weggebruikers wel gebruik maken van de weg. 

Erftoegangswegen


Deze wegen geven toegang tot bedrijven, woningen of specifieke terreinen, binnen een bepaald gebied. Binnen zowel de wegvakken, als de kruispunten, kunnen verschillende verkeersstromen elkaar kruisen. De maximumsnelheid is hier doorgaan 60 kilometer per uur. Op deze wegen kunnen verschillende soorten weggebruikers aanwezig zijn, met grotere verschillen in snelheid. Hierdoor is extra alertheid vereist.
Bron: autoboard.nl